Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Tehlikeler ve Kontrol Yöntemleri / Çevre ve Atık Yönetimi / ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ

İbrahim BAKICI
Ankara Atıksu Arıtma Tesisi Müdürü

Arıtma tesisleri çok pahalı sistemlerdir. Bu nedenle tesisler kalifiye personele teslim edilmelidir. 10.000 eşdeğer nüfus değeri için en az bir uzman arıtmacı gereklidir. Tesisle ilgili projeler, ilgili kanunların yönetmeliklerin işletme ruhsatı ve kazalardan korunma yönetmelikleri hazır olmalıdır.
Yeni olan arıtma tesisi işletmeye alınmadan önce atıksu ve çamur yapılan nehir suyu veya kuyu suyu ile doldurularak bütün makinelerin işlevi denenir.
Deneme işletmesinde; atıksu alınarak sırayla biyolojik kademe ve özümleme gerçekleştirilir. Yapılan işlemlerden emin olmak için kimyasal muayeneler yapılmalıdır. Izgaralar, kum tutucular, çökeltme havuzları, biyolojik arıtma yöntemleri, çamur özümleme ve çamur susuzlaştırma hakkındaki bilgiler bölümler halinde daha sonra kısaca açıklanacaktır.
Güvenilir işletme değerleri elde edebilmek için çok sayıdaki ölçüm cihazları işletme talimatına göre temizlenmeli ve kalibre edilmelidir. İlave olarak aktif çamurun katı madde miktarı, çamur indeksi, mikroskobik muayenesi gereklidir. Havalandırma havuzlarında katı madde miktarı devamlı olarak ölçülmelidir. Yasal olarak istenilen diğer muayeneler yapılıp günlük protokole kaydedilir. Makineler, motorlar, pompalar ve köprülerin bakımlarının yapılması gerekir. Enerjinin ekonomik kullanılmasına dikkat edilir.
İşletme personelini motive etmek amacıyla geliştirme kursları düzenlenir. Kış işletmesi özel tedbirlerin alınmasını gerektirir. Donmaya karşı hassas olan boru hatları korunmalı veya işletme dışı bırakılmalı, ızgara atıkları ve kum donmadan önce bertaraf edilmeli, köprü tekerleklerinin gittiği alanların buz tutmaması sağlanmalıdır. Yüzeysel havalandırıcılar buzlanmadan dolayı düzgün çalışmayabilir. Bunun için buzun sıcak su ile çözülmesi sağlanır.
Makinelerin arızalanarak çalışmaması durumunda yedeğinin devreye alınması ve işletme yönetiminin bilgilendirilmesi gerekir. Makinelerin kullanma talimatlarına ve işletme kurallarına riayet edilmelidir.
Enerji kesilmesi durumunda derhal enerji sağlayan kuruluşa haber verilerek öngörülen enerji kesinti sebebini ve süresini sorup öğrenmelidir.
Tesisin bölümlerinin işletme dışı bırakılması işletme yönetiminin izni ile yapılmalıdır.
İşletme raporları temiz ve itinalı bir şekilde doldurulmalıdır. İşletme hataları gibi bütün özel olaylar; arızalar, yağ ve asit girişi, zaman ve yer belirtilerek günlük deftere işlenir.
İşletme yönetimince başka bir düzenleme yapılmamış ise günde bir kere farklı saatlerde tesis çıkışı gözle kontrol edilerek sonuç deftere kaydedilir.
Tesisin tüm bölümlerinin temiz tutulmasına dikkat edilmelidir
1. TESİS YÖNETİMİ
1.1. Tesisin Yönetim Organizasyonu ve Organizasyon Seması
İyi yönetim için, bilgi birikimi, özel deneyim ve iletişim gerekir. Organizasyon konusunda personele görevlerinin açık ve kesin bir şekilde dağıtılması, organizasyon şemasındaherhangi bir kuşkuya yer verilmemesi gerekir.
1.2. İşletme Yönetimi, Bakım Yönetimi ve Tesis İzleme Yönetimi
1.2.1. İşletme Yönetimi:
Tesisin uygun işletilmesi için gereken tüm faaliyetler işçilik ve malzeme. Yasaların koyduğu arıtma koşullarına uyulması sorumluluk alanına girmektedir.

 • – Ön arıtma istasyonunun isletilmesi esnasında oluşan ızgara atıkları, kum ve yağın uygun şekilde bertarafı.
 • – Ön çökeltme tankları
 • – Biyolojik arıtma, son çökeltme tanktan ve geri dönüş çamurunun ayarlanması.
 • – Ham çamurun yoğunlaştırılması.
 • – Çamurun özümlenmesi, metan gazının alınması ve depolanması.
 • – Elektrik enerjisi üretme ve ısıtma.
 • – Özümlenmiş çamuru yoğunlaştırma ve çamurun susuzlaştırılması.
 • – Çamur kekinin depolanması veya nakledilmesi.
  1.2.2. Bakım Yönetimi:
  Makineler, tesisat ve ekipmanların

  • – Tüm fonksiyonel yapıların ve fonksiyonel olmayan yapıların,
  • – Motorlu araçların rutin bakım, yağlama eskimiş veya aşınmış parçaların değiştirilmesi,
   onarımların yapılması,
  • – Yedek parçaların depolanması.
   1.2.3. Kalite Kontrol ve Yönetimi:
  • – Tesisin uygun işletilmesi için atıksu ve çamur üzerinde yapılması gereken tüm rutin kontrollerin yapılması
  • – Kanalizasyon şebekesine kazaen zararlı atıksu boşaltılması halinde özel tespitlerin yapılması
  • – İşletme biriminin talebi üzerine tespit yapılması
  • – Laboratuarın çalıştırılması
  • – Sonuçların yazılı olarak Tesis Müdürüne, işletme Müdürüne gerekiyorsa doğrudan bölüm
   şefine bildirilmesi
  • – Sonuçların kayda geçirilmesi
  • – Tesis Müdürüne ve İşletme Müdürüne tavsiyelerde bulunma
   1.3. Hiyerarşi ve İşbirliği

   • – Bölümler arasında bilgi verme şekli belirlenmelidir
   • – Bölümler arasında gerekli bilgi alışverişi sağlanmalıdır.
    1.4. Çalışma Süreci
 • – Tüm bölümler ve ilgili personel arasında uygun bilgi alışverişi
 • – Karar makamında olanların haftada bir kez rutin toplarıı yapması
 • – Bölüm içerisinde ayda bir kez veya gerektiğinde rutin toplarıı yapılması
 • – Yılda iki kez veya talep üzerine tüm personelin toplanması
 • – Günlük iş dağıtımı için ise başlamadan önce bölüm toplarıısı:
  • – İşlerin organizasyonu için
  • – Tasarım veya planlama – Hazırlık

[IMG]
[IMG]
[IMG]
– Uygulama

 • – Fonksiyon kontrolü
 • – İşletmenin başlatılması
  – İşletme faaliyetlerinin denetimi, işletme ve bakım el kitaplarının hazır bulundurulması; – Motorlar, ekipman, tesisat, araçlara ait el kitapları
  – Yedek parça teminine ait bilgiler
  – Yağlamayağlarınaaittalimatlar

– Emniyet tedbirleri hakkında el kitabı
1.5. Daimi Talimatlar ve Eğitim
Bilgilerin tazelenmesi, yeni personelin eğitimi, işletme ve bakım yürütülmesi için gerekli talimatlar ve özel olaylarla ilgili bilgiler gereklidir.
Vasıflı işgücü mevcut olduğu taktirde atıksu arıtma tesisi rahat ve güvenilir bir şekilde işletilebilir.
Vasıfsız ya da eğitimsiz kişiler, atıksu arıtma tesisinin işletilmesi açısından risk oluşturmakla kalmayıp iş güvenliği kurallar konusundaki eksik bilgileri nedeniyle hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye atarlar. Bu nedenle personel görevlendirilirken aşağıda belirtilen kriterlere uyulması önemle tavsiye edilir. Yeterli düzeyde uygun eleman bulunamadığı takdirde tesis işletmeye alınmadan önce elemanların gereken nitelik düzeyine ulaşmasını temin amacıyla yoğun eğitime tabi tutulması gerekmektedir.
Tesis işletmesi alanında çalışacak vasıflı personele yönelik mesleki eğitim programı aşağıdaki temel becerileri içermelidir:

 1. a) İş kanunu mevzuatı, endüstriyel güvenlik, kazalara karşı korunma, sağlık, endüstriyel hijyen ve cevre koruma
 2. b) Araç-gereç ve donanımın kullanılması, saklanması ve bakımı
 3. c) Malzemelerin takılması, sökülmesi ve temizlenmesi
 4. d) Fiziksel parametrelerin ölçülmesi
 5. e) Mikroskobun kullanılması
 6. f) Teknik çizimlerin hazırlanması
 7. g) Numune alınması ve hazırlanması
 8. h) Ölçme, kontrol ve denetim
 9. i) Atıksuyun toplanması ve boşaltılması
 10. j) Atıksuyun arıtılması
 11. k) Çamurun arıtılması
 12. l) Analitik işlerin yapılması
 13. m) Ölçme, kontrol ve denetim
 14. n) Özel yasal hükümler ve teknik standartlar

Özellikle aşağıda belirtilen konularda personelin eğitilmesi gereklidir.
Proses Kontrolü:

 • – İşletme verilerinin alınması ve değerlendirilmesi
 • – Sonuçların yorumlanması
 • – İşletme parametrelerinin belirlenmesi
 • – Normal işletme koşullarında karar alma
 • – Olağanüstü işletme koşulları ve olaylar durumunda alınması gereken önlemler
 • – Rapor hazırlama vb.
  Ölçme ve Kontrol:

[IMG]
[IMG]

 • – Atıksuveçamurnumunesialma
 • – Hattaki olgum cihazlarının bakım ve onarımı sonuçların değerlendirilmesi
 • – Atıksuveçamurbölümlerindekontrolnoktalarıvb.
  Çamur Arıtma:

  • – Çamur dengelerinin kurulması
  • – Statik ve mekanik çamur suyu alına için proses kontrolü
  • – Çamur bertarafının denetimi
   Mekanik Donanımın Bakım ve Onarımı:
  • – Koruyucu bakım için önlemi
  • – Bakım planlanması
  • – Stok saklama
  • – Makinelerin güçlerinin ölçülmesi
  • – Performans ve güvenlik kontrolleri
   2. ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ
   Renk, bulanıklık, koku, sıcaklık, çökebilen maddeler, pH çözünen ve çözünmeyen maddeler, organik ve inorganik maddeler (mineral maddeler), durabilirlik, iletkenlik, toksik maddeler, sıvı yağ ve katı yağlar, yanabilen ve patlayıcı maddeler, deterjanlar, infeksiyoz maddeler.
   Bazı atıksuların menşei kokusundan tanınabilir. Örneğin; tarımsal atıksular sık sık tipik sıvı gübre veya silo kokar, malt sanayi atıksuları maya ve mandra suları ahır kokar.
   Diğer atıksular bazen tehlikeli madde içerirler. Örneğin; galvanik atıksular gözle ve koku ile tanınamayabilir. Bunlara klorlanmış karbon halojenleri, poli klorlanmış bifeniller organik halojen bileşikleri girer.
   Her tabi suda bulunan tuzlar atıksuya da geçer. 300 mg/lt’nin üzerinde sülfat olursa betonu aşındırır. Tuz miktarı elektriksel iletkenlikle ölçülür.
   Deterjanlar atıksuya çamaşır ve bulaşık yıkama maddelerinden gelir ve suda köpük teşekkülüne neden olur. Fosfatların bir kısmı da çamaşır yıkama maddelerinden kaynaklanmaktadır. Atıksular bir besin maddesi olan nitratla da yüklenebilir.
   Birçok organik madde kolayca parçalanarak çürüme esnasında O2 yetersizliğine neden olur. Atıksuların kokmuşluğu veya dayanıklılığının kriteri

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

Atıksu_Arıtma_Tesisinin_işletilmesi.pdf

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort